Disclaimer

Informatie gebruiken

Stichting Cool 2B Fit en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Cool 2B Fit en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/ of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De informatie die je op deze website vindt heeft Stichting Cool 2B Fit en de maker van deze website met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Stichting Cool 2B Fit en de maker van deze website kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Behandelingen en/ of handelingen die men aan de hand van de gegeven informatie van Stichting Cool 2B Fit direct en/ of indirect volgt, vallen onder geen enkele aansprakelijkheid dan wel  verantwoordelijkheid van Stichting Cool 2B Fit.
 

Wijzigingen

Stichting Cool 2B Fit en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.